Općina Vižinada zapošljava tajnika na određeno vrijeme

Lokalno
11.02.2013 15:30
D. Požarić
Ilustracija (tinkerbellchime.com)
Ilustracija (tinkerbellchime.com)
Općina Vižinada objavila je oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto tajnika-administratora Jedinstvenog upravnog odjela.
Uvjeti:
- SSS ekonomskog ili upravnog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
Osim navedenog, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na druge kandidate prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i moraju priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo iz zakona na koji se pozivaju, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat  nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, a po potrebi i provjera praktičnog rada na određenom poslovima.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu za natječaj.
Na web-stranici Općine Vižinada-Visinada ( www.vizinada.hr ) naveden je opis poslova, podaci o radnom mjestu i plaći, te način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na oglasnoj ploči Općinske uprave i na web-stranici Općine  Vižinada-Visinada ( www.vizinada.hr ) objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja  provjere.
Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • životopis
  • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • presliku radne knjižice
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Poreč. Prijave se mogu podnijeti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Vižinada-Visinada, 52447 Vižinada, Vižinda 18a, s naznakom: »Za oglas– ne otvaraj«.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navede u oglasu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati..
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Cjelokupni oglas u PDF formatu mozete preuzeti ovdje .
Obavijest i upute kandidatima preuzmite ovdje .
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti