Logo - www-parentium.com
Cafe bar Soggiorno

Funtana: Usvojen proračun od 28 milijuna kuna

Foto: arhiva
11.01.2021. (11:25)

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je novi proračun Općine Funtana za 2021. godinu od 28.042.000 kuna.

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat istaknula je kako se od toga se na prihode odnosi 16.727.000,00 kuna, prihode od prodaje nefinancijske imovine 2.000.000,00 kuna, rashode 11.412.100,00 kuna te rashode za nefinancijsku imovinu 15.267.400,00 kuna, dok su primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.362.500,00 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.315.000,00 kuna.

Poseban naglasak je stavljen na rekonstrukciju stare škole za društvenu i upravnu namjenu koji je u dva navrata prijavljen za sufinanciranje iz EU fondova, no bespovratna sredstva nisu dobivena. U 2021. godini planira se zaduživanje za rekonstrukciju zgrade stare škole u društvene prostorije i prostorije za Općinsku upravu u iznosu od pet milijuna kuna

Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu donesene sa sedam glasova „za“ i dva glasa „suzdržano“, a nazočno je bilo devet vijećnika.

Usvojena je i odluka o produljenju Programa ukupnog razvoja Općine Funtana 2015. – 2020. koji je na isteku. (ls)