Poreč: N A T J E ČA J

Na temelju čl. 18. st. 1. Odluke o poslovnom prostoru ("Sl. glasnik Grada Poreča" br. 4/01 i 7/03) i članka 35. Zakona o zakupu poslovnoga prostora (NN RH br. 91/96 i 124/97) Gradsko Poglavarstvo Grada Poreča raspisuje

N A T J E ČA J
za zakup poslovnog prostora Grada Poreča - plažni objekat na gradskom kupalištu


I. POSLOVNI PROSTOR KOJI SE IZLAŽE NATJEČAJU

II UVJETI NATJEČAJA
Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme od 10 godina.
Zakupnik poslovnog prostora preuzima obvezu rušenja starog i izgradnje novog objekta po principu "ključ u ruke" u skladu s idejnim projektom izrađenim po "Kostrenčić i Krebel arhitekti".
Novi objekt je ukupne netto površine 236,10 m 2 , od koje je 71,35 m 2 namijenjeno nekomercijalnim sadržajima ( kojima gospodari Grad Poreč) i 164,75 m 2 ugostiteljskoj djelatnosti.
Zakupnik preuzima obvezu ishođenja dokumentacije potrebne za gradnju sve o svom trošku (izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti, ishođenje građevne dozvole, i ostale potrebne dokumentacije), rušenje starog te izgradnja novog objekta ukupne netto površine 236,10 m 2 sa kompletnom infrastrukturom. Komunalni doprinos se obračunava posebno.
Predviđeni troškovi izgradnje objekta i prateće komunalne infrastrukture iznose 200.000,00 EUR, od čega se u zakupninu priznaje 70 % odnosno 140.000,00 EUR.
Za troškove izgradnje veće od 200.000,00 EUR u zakupninu će se priznati 140.000,00 EUR, a ukoliko su manji od 200.000,00 EUR u zakupninu će se priznati 70 % istih.
Od zaključenja ugovora o zakupu, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine na 12 mjeseci.
Nakon proteka roka oslobođenja od plaćanja zakupnine zakupnik plaća umanjenu zakupninu (umanjenu za iznos ulaganja koji se priznaje) odnosno 36,03 % iznosa Odlukom propisane mjesečne zakupnine koja iznosi 12,30 EUR/m 2 , odnosno 4,43 EUR/m 2 mjesečno. Navedena cijena zakupa podliježe promjenama za slučaj promjena cijena po gradskoj Odluci pri čemu postotak umanjenja ostaje nepromijenjen.
Zakupnik je dužan za turističku sezonu 2005. godinu postojeći objekt uz određene sanacije, staviti u funkciju za predviđenu djelatnost.
Rok za dovršenje izgradnje objekta je 18 mjeseci od dana zaključenja ugovora o zakupu. Ukoliko se poslovni prostor u roku ne privede namjeni, ugovor se raskida, a zakupnik je dužan zakupodavcu naknaditi štetu.
Grad Poreč će nadzirati svaku fazu realizacije, odnosno izradu projektne i ostale potrebne dokumentacije i izvođenje radova.
Pregled poslovnog prostora i uvid u projekt izrađenim po "Kostrenčić i Krebel arhitekti " može se izvršiti uz prethodni dogovor na tel. 052/451-099.
Mjesečna zakupnina EUR/m 2 je fiksna i određena Odlukom o poslovnom prostoru ("Sl. glasnik Grada Poreča" br. 4/01 i 7/03) . Ponuditelji se ne mogu natjecati oko visine mjesečne zakupnine jer je ista definirana Odlukom i nepromjenjiva je. Ponuditelji uplaćuju minimalni iznos definiran kao "početna natječajna zakupnina - jamčevina", (u daljnjem tekstu jamčevina), a nuditi i natjecati se mogu oko jamčevine koja može biti veća od početne natječajne zakupnine. A razliku između ponuđene i početne natječajne zakupnine - jamčevine uplaćuje se prije potpisivanja ugovora.
Mjesečna zakupnina u EUR/m 2 poslovnog prostora određena je Odlukom. Obračun EUR/kn vrši se prema srednjem tečaju HNB na dan zaduživanja, a zakupnina se plaća do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec. Za vrijeme trajanja ugovora, mjesečna zakupnina može se izmijeniti temeljem Odluke Gradskog vijeća. U mjesečnoj zakupnini nisu obuhvaćeni troškovi električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, održavanja zgrade, pričuve i sl., već se oni plaćaju posebno.
Troškove i rizik ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti snosi zakupnik.
U slučaju zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora po ovom natječaju, ponuđena natječajna zakupnina se uplaćuje kao uvjet zaključenja ugovora i ne uračunava se u mjesečnu zakupninu.
Izuzetno, od plaćanja zakupnine, zbog ulaganja u poslovni prostor, oslobodit će se budući zakupoprimac svakog poslovnog prostora na rok određen gornjim popisom.
Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete natječaja i biti pravovremena, jer će se u protivnom takva ponuda odbaciti kao nevaljana.
Svaki ponuđač predajom ponude obvezuje se izvršiti prezentaciju ponude ukoliko to Komisija za poslovne prostore zatraži.
Pismena ponuda mora sadržavati:
• Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta
• Oznaku poslovnog prostora
• Ponuđenu natječajnu zakupninu ( najmanje u visini početne natječajne zakupnine )
• Gospodarski program za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru. Gospodarski program naročito sadržava: plan, način, dinamiku i iznos sredstava koja se namjerava uložiti u poslovni prostor, broj i struktura radnih mjesta koja će ponuditelj osigurati u poslovnom prostoru, prikaz dosadašnjeg iskustva za obavljanje predmetne djelatnosti i slično.
• Opis i lokaciju nekretnine kojom se osigurava potraživanje tražbine iz ugovora o zakupu.
Uz ponudu se obavezno prilaže: (u izvorniku ili ovjerenoj kopiji)
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu (s JMBG), odnosno o registraciji pravne osobe (s MB)
• Dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog) – obavezno izvornik
• Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike) – izvornik
• Dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene čl. 6. Zakona (za osobe koje takvo pravo žele ostvariti). Pod dokazom o prvenstvenom pravu za osobe iz čl. 6. Zakona smatra se:
• za HRVI
• potvrda od nadležnog tijela da ne prima mirovinu,
• drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (Uprava za skrb MORH-a),
• za članove obitelji poginulog, nestalog, umrlog ili zatočenog hrvatskog branitelja
• dokaz o stradanju u Domovinskom ratu koji izdaje Ured za žrtve rata Vlade RH ili postrojbe HV, odnosno MUP-a.
• dragovoljci domovinskog rata od 30.05.1990. do 15.02.1992. godine
• potvrda MORH-a, odnosno MUP-a o sudjelovanju u Domovinskom ratu.
• ostali hrvatski branitelji
• potvrda MORH-a, odnosno MUP-a o sudjelovanju u Domovinskom ratu.
Osobe iz točke 8. natječaja mogu ostvariti prvenstveno pravo ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 108/96). Ukoliko više osoba ostvari prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuju se prema redu prvenstva sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 44/96).
Ponude koje neće ispunjavati zatražene uvjete, odbacit će se kao nevaljane.
• Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju je određen dotični poslovni prostor,
• Dokaz o bonitetu: - za pravne osobe - BON I i BON II
- za fizičke osobe BON II
• Dokaz da ponuditelj nema u vlasništvu ili u zakupu drugi poslovni prostor na području Grada Poreča u obliku izjave ovjerene kod javnog bilježnika.
• Potvrda Porezne uprave da nema dugovanja sa bilo koje osnove (ne starija od 30 dana).
• Potvrda gradske uprave da nema ostalih dugovanja prema Gradu Poreču (ne starija od 30 dana).
• Osiguranje tražbine iz ugovora o zakupu:dokaz vlasništva nekretnine (minimalne vrijednosti 50.000,00 EUR) kojom se osigurava tražbina iz ugovora o zakupu (ne stariji od 15 dana, u izvorniku) - za zemljište je potrebno dostaviti i procjenu sudskog vještaka, ili

3 (tri) bjanko mjenice i zadužnica avalirana u korist zakupodavca, ili

ovjerena izjava o namjeri ponuditelja da će unaprijed platiti zakupninu za cijeli ugovoreni rok.


Sva priložena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana, osim dokaza vlasništva nekretnine koji ne smije biti stariji od 15 dana i mora biti u originalu ili ovjerenim kopijama.
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja nudi najveću natječajnu zakupninu između jednakovrijedno ocijenjenih gospodarskih programa.
Poglavarstvo ocjenjuje da li gospodarski programi zadovoljavaju uvjete natječaja, a gospodarske pograme koji zadovoljavaju uvjete natječaja, razvrstava prema svojim kriterijima prihvatljivosti.
Neće se utvrditi da ponuda zadovoljava uvjete natječaja, niti će se zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s ponuditeljem koji u vrijeme podnošenja ponude Gradu Poreču duguje propisane poreze ili druga sredstva s kamatama na taj dug.
Radi osiguranja novčane tražbine zakupodavca izvršit će se prijenos vlasništva na nekretnini zakupnika, uz zabilježbu u zemljišnim knjigama da je prijenos izvršen radi osiguranja.
Nekretnina koja je predmet osiguranja mora biti dvostruko vrijednija od godišnjeg iznosa zakupnine.
Ukoliko ponuditelj nudi plaćanje zakupnine za cijeli ugovoreni rok potrebno je prilikom zaključenja ugovora o zakupu dostaviti potvrdu o uplati.
Dan isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča smatra se danom objave natječaja.
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za pojedini poslovni prostor, koja je jednaka početnoj natječajnoj zakupnini, kako je navedeno u popisu poslovnih prostora ovog natječaja, uplaćuje se na žiro račun Grada Poreča broj: 2500009-1834800003 kod HYPO ALPE ADRIA BANK d . d ., s naznakom – jamčevina za poslovni prostor. Obavezno upisati poziv na broj i to: za fizičke osobe 22 7722- (dodati JMBG), a za pravne osobe: 21 7722 – (dodati MB poduzeća). Na dokaz o uplati jamčevine napisati banku, vrstu i broj računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine.
Jedna uplata jamčevine vrijedi samo za jedan određeni poslovni prostor.
III. DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu Grad Poreč, Komisija za poslovni prostor, Obala M. Tita br. 5, Poreč 52440, s naznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, Rekreacijska zona.
Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 15 dana, računajući od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča, odnosno zaključno do 27 .05.2005. godine, do 12,00 sati.
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Grada Poreča unutar natječajnog roka ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar tog roka. Ponude koje u pisarnicu budu predane ili pristigle poštom nakon tog roka, odbacit će se kao nevaljane jer nisu pravovremene.
IV. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Nakon isteka roka za dostavu ponuda Komisija za poslovni prostor Poglavarstva će utvrditi za koje su poslovne prostore dostavljene ponude, da li su te ponude potpune i pravovremene. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u raspravljanje, te će se odmah donijeti odluka o njihovom odbacivanju kao nevaljanima.
Valjane ponude Komisija razmatra, utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, utvrđuje da li gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja, te na temelju utvrđenja da gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja i visine ponuđene natječajne zakupnine utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.
Ako u vrijeme isteka roka za dostavu ponuda jedan od ponuditelja ili druga osoba drži poslovni prostor u posjedu, ostali ponuditelji koji nisu u posjedu poslovnog prostora neće se utvrditi kao najpovoljniji niti će se s njima zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Zatim Komisija utvrđuje koje su osobe s prvenstvenim pravom sudjelovale u natječaju za dotični poslovni prostor i ako ispunjavaju uvjete natječaja poziva ih da se pismeno izjasne da li prihvaćaju gospodarski program i ponuđenu natječajnu zakupninu najpovoljnije ponude.
Nakon pribavljanja očitovanja osoba s prvenstvenim pravom, Komisija dostavlja Poglavarstvu zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom za odabir najpovoljnije ponude i za utvrđivanje ugovora.
Poglavarstvo može poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, ne odredivši ni jednog najpovoljnijeg ponuditelja, bez obveze da ponuditeljima posebno obrazlaže takvu svoju odluku.
V. SKLAPANJE UGOVORA
Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i ponuđene natječajne zakupnine, (s time da mu se uplaćena jamčevina uračunava u ponuđenu natječajnu zakupninu) i s dokazom o uplati doći u gradsku upravu te zaključiti ugovor o zakupu. Takav, obostrano potpisan ugovor dostavlja se na potvrdu Općinskom državnom odvjetništvu. Zatim se ugovor kod javnog bilježnika ovjerava kao ovršna isprava radi naplate dužne zakupnine, raskida ugovora i predaje prostora zakupodavcu. Nakon toga novi zakupnik stječe pravo na posjed i korištenje prostora.
Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika snosi zakupnik..
Elementi ugovora određeni su Zakonom i Odlukom o poslovnom prostoru.
Ako ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora, ako ne uplati u cijelosti ponuđenu natječajnu zakupninu i ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, tada gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor se može dati u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili ponovno izložiti natječaju.
Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, kao i ponuditeljima koji su pismeno odustali prije utvrđivanja najpovoljnije ponude uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 10 dana od odluke Poglavarstva o utvrđivanju najpovoljnije ponude.
Ostali uvjeti zakupa gradskog poslovnog prostora utvrđeni su u Odluci o poslovnom prostoru (Sl. glasnik Grada Poreča br. 4/01 i 7/03), a obavijesti se mogu dobiti i na telefon 052-451-099.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti