Poreč: 92. sjednica Gradskog Poglavarstva

Lokalno
24.05.2005 00:00
Mx
92. sjednica Gradskog Poglavarstva Grada Poreča održati će se u maloj vijećnici Grada Poreča, Obala maršala Tita 5/I, u srijedu 25. svibnja 2005. godine u 19,00 sati. Za rad sjednice predlažem sljedeći


D N E V N I R E D

1. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada Poreča 2003. – 2005. godine

2. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča u 2005. godini
3. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog osnovnog školstva Grada Poreča u 2005. godini
4. Izvješće o radu Fonda "Zdravi grad" Poreč i financijsko izvješće za 2004. godinu
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Paperino" Poreč za zapošljavanje spremačice na određeno vrijeme
6. Donošenje Zaključka o izboru najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za prodaju starih, ruševnih i trošnih objekata, te suvlasničkog dijela takvih objekata u vlasništvu Grada Poreča, od 28.02. 2005. godine
7. Donošenje Zaključka o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Poreča u korist "Plave lagune" d.d. Poreč
8. Donošenje Zaključka o ukidanju (prestanku) dobra u općoj upotrebi na dijelovima nekretnina u k.o. Dračevac, povodom zamolbe Colić Borislava i Anice iz Poreča
9. Donošenje Zaključka o ukidanju (prestanku) dobra u općoj upotrebi na nekretnini u k.o. Mugeba, povodom zamolbe Miloš Eonizia iz Mugebe
10. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta radi formiranja građevinske parcele sukladno DPU
11. Davanje tumačenja primjene Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje
12. Donošenje Zaključka o prijedlogu rješenja priključenja zgrada iz Programa poticane stanogradnje Grada Poreča na javni vodoopskrbni sustav
(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)
13. Donošenje Zaključka o zaključivanju sporazuma radi usklađivanja mjera protupožarne zaštite
14. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Poreča za 2004. godinu
15. Donošenje Zaključka o isplati regresa za godišnji odmor djelatnika u 2004.
godini
16. Prijedlog očitovanja na Idejni projekt novoplanirane građevine na k.č.1901/35, k.o. Poreč - na području "Poreč Centar V"
17. Prijedlog Zaključka u odnosu na prigovore na Odluku o izboru ponuditelja za dodjelu javnih površina za dodjelu javnih površina za postavljanje štandova i kioska Grada Poreča
18. Razno.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti