Državna revizija utvrdila loše upravljanje sportskom dvoranom na Žatiki

Lokalno
16.09.2015 08:46
D. Požarić
Sportsku dvoranu na Žatiki otvorila je tadašnja premijerka Jadranka Kosor
Sportsku dvoranu na Žatiki otvorila je tadašnja premijerka Jadranka Kosor
Državni ured za reviziju je Hrvatskom saboru 10. rujna 2015. dostavio Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja izgradnje i upravljanja sportskim dvoranama, a pojedinačno izvješće je osim za Gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, sportsku dvoranu Arena Zagreb, sportsku dvoranu Gradski vrt, Osijek, Športski centar Višnjik, Zadar i Športsko poslovni centar, Lora, Split izrađen i za porečku sportsku dvoranu na Žatiki.
Nalazi nisu otkrili uglavnom ništa što odranije nije bilo poznato iz diskusije na sjednicama Gradskog vijeća prilikom podnošenja izvješća Sportske zajednice Grada Poreča, ali je lako moguće da će vijećnici, naročito oporba, zatražiti da se o izvješću revizije raspravi.
"Krivci" su Grad, gradsko poduzeće Parentium i Sportska zajednica, a za što ih revizija sve "špota" možete pročitati u samome izvještaju čija se poveznica nalazi na kraju ovog teksta.
Ukratko, predmet revizije bile su aktivnosti financiranja izgradnje i upravljanje sportskom dvoranom Žatika, a obuhvaćeni su subjekti uključeni u financiranje izgradnje i upravljanje. Revizori su ocjenjivali jesu li provedene sve potrebne procjene i analize ekonomske isplativosti izgradnje dvorane, izvršavaju li se obveze u skladu sa zaključenim ugovorom, upravlja li se dvoranom na učinkovit i ekonomski isplativ način, provode li se aktivnosti sa svrhom poboljšanja poslovanja te provode li se kontrolne aktivnosti nad upravljanjem i poslovanjem.
Postupcima je obuhvaćeno razdoblje od izgradnje sportske dvorane Žatika (2008.) do konca prosinca 2014. godine.
Početkom studenog 2006. Vlada Republike Hrvatske je podržala razvojne projekte Grada, na temelju čega je donijela zaključak o podržavanju izgradnje sportsko-rekreacijskog parka Žatika na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Vlada je navedenim zaključkom zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva za provedbu postupka i donošenja rješenja o izdvajanju nekretnina iz šumsko-gospodarskog područja u svrhu osnivanja prava građenja u korist Grada. Koncem prosinca 2008. Grad je s Hrvatskim rukometnim savezom zaključio ugovor o suorganizaciji Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. kojim Grad preuzima obvezu biti jedan od gradova suorganizatora Svjetskog rukometnog prvenstva.
Revizija detaljno objašnjava i način stjecanja zemljišta za izgradnju, kao i troškove koji su za Grad od 2006. do 2013. godine iznosili 15.2 milijuna kuna (projektiranje, izgradnja infrastrukture, dodatak ugovoru za projektnu dokumentaciju te asfaltiranje privremenog prilaza). Cijena radova i usluga te utrošena sredstva za izgradnju dvorane od 2008. do 2010. iznosili su 154 milijuna kuna s uključenim PDV-om.
Podsjetimo, Ugovor za izvođenje radova izgradnje zaključen je u studenom 2007. u iznosu 72.9 milijuna kuna bez PDV-a, a zbog zahtjeva investitora za dodanim radovima vrijednost je porasla na 111,17 milijuna kuna. Dvorana je u poslovnim knjigama iskazana kao ulaganje u nekretnine u vrijednosti 130.808.705,00 kuna.

Financiranje

Za izgradnju dvorane Parentium je s poslovnom bankom zaključio dva ugovora o kreditu u iznosu ukupno 121. milijun kuna, za što je Gradsko vijeće dalo suglasnost u srpnju i listopadu 2008. godine. Za financiranje troškova izgradnje za koje nisu osigurana sredstva iz kredita, Grad je Društvu doznačio kapitalne pomoći. Parentium je u prosincu 2007. zaključio ugovor s poslovnom bankom o kreditu u iznosu 60 milijuna kuna, a dodatkom ugovora iz kolovoza 2008. taj je iznos povećan na 75. milijuna kuna uz ugovoreni rok otplate krajem 2033. godine. Do konca 2014. glavnica kredita je otplaćena u iznosu 18 milijuna kuna, a kamata u iznosu 21.809.097,00 kn.
Zbog nedostatka financijskih sredstava za dovršetak izgradnje dvorane, Parentium je koncem listopada 2008. zaključio ugovor o dugoročnom kreditu kod poslovne banke u iznosu 46. milijuna kuna. Ugovoreno je tromjesečno plaćanje kamate prema planu otplate kamate, a vraćanje glavnice kredita sukcesivno do listopada 2018., ovisno o ostvarenju prihoda od prodaje zemljišta.
Kao instrument osiguranja povrata kredita ugovorena je cesija potraživanja Grada, Parentiuma i poslovne banke, upis založnog prava na pravo građenja gradske tvrtke te polica osiguranja nekretnine izgrađene na pravu građenja vinkulirana u korist poslovne banke. Prema otplatnom planu, trošak kamate do otplate kredita, izračunat po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke iznosi 17.897.723,00 kn. Do konca 2014. glavnica kredita je otplaćena u iznosu 4.051.599,00 kn, kamata u iznosu 15.311.393,00 kn te tečajne razlike u iznosu 2.103.427,00 kn. Glavnica kredita tijekom 2012., 2013. i 2014. nije otplaćivana.
S obzirom da od 2009. do konca 2013. Grad posluje s manjkom koji na koncu 2013. iznosi 57.7 milijuna kuna i čini 45,9 % ukupnih prihoda proračuna Grada u 2013., te s obzirom da Grad putem plaćanja zakupa dvorane u godišnjim iznosima od 7.8 do 16 milijuna kuna otplaćuje kreditne obveze Društva kojima je financirana izgradnja dvorane, Državni ured za reviziju predlaže Gradu izraditi prijedlog mjera za otplatu drugog kredita (46.000.000,00 kn), koji je vezan uz prodaju zemljišta u vlasništvu Grada, a rok za otplatu je listopad 2018.
Revizija vrlo opširno opisuje način upravljanja dvoranom te zamjera SZGP-u i Gradu nepostojanje plana upravljanja dvoranom, kao i činjenicu da nisu utvrđeni uvjeti i kriteriji davanja dvorane u zakup za manifestacije koje nisu obuhvaćene kalendarom manifestacija. Stoga je Državna revizija Gradu i SZGP-u sugerirala posebno urediti upravljanje te donijeti plan upravljanja dvoranom koji bi sadržavao provođenje programa javnih potreba u sportu Grada, plan održavanja priredbi, sajmova, izložbi i sličnih manifestacija, zaključivanje ugovora o korištenju i kontrolu korištenja dvorane, zaštitu i osiguranje imovine, plan održavanja te izvore financiranja upravljanja.

Troškovi

Vrlo su detaljno analizirani i troškovi dvorane koji su u periodu od 2009. do 2013. godine pali sa 18 na 9.2 milijuna kuna, najviše zbog drugačijeg obračuna zakupnine i upravljačke naknade (zakupnine su najznačajniji trošak upravljanja i čine prosječno 88% ukupnih troškova).
U cilju smanjenja troškova upravljanja te smanjenja nepotrebne potrošnje energije i emisije štetnih stakleničkih plinova u atmosferu, revizor predlaže uspostavu i provođenje sustavnog i kontinuiranog upravljanja energijom u dvorani te dobivanje sredstava iz fondova Europske unije za povećanje energetske učinkovitosti.
Kako su ukupni troškovi upravljanja dvorano od 2009. do 2013. ukupno 72,33 milijuna kuna financirani sredstvima proračuna Grada, a obzirom na dugoročne obveze po kreditima Parentiuma te činjenice da zadnjih godina Grad posluje s manjkom, potrebno je planirati druge izvore financiranja, misle revizori, pa su u cilju učinkovitijeg financiranja upravljanja dvoranom predložili sastavljanje plana financiranja svih troškova upravljanja po godinama do konca otplate kredita te planiranje i drugih izvora financiranja.

Loše korištenje dvorane

Korištenje dvorane posebno je poglavlje izvješća Državnog ureda za reviziju Saboru. Od 2009. do 2014. godine u njoj je održano ukupno 159 događanja, od čega 68% sportskih. Čak je u 112 događanja dvorana u zakup dana besplatno .
Revizija je ustanovila da se određene manifestacije komercijalnog karaktera održavaju svake godine (sajam vinara, sajam ugostiteljske opreme za hotele, Svjetsko prvenstvo u plesu, festival tanga), ali je u pojedinim godinama obračunavana zakupnina, dok u drugim godinama nije bila obračunavana. U pojedinim slučajevima se obračun odnosi na podmirenje troškova vode i struje ili podmirenje drugih troškova. Također, uobičajeno je da se za održavanje glazbenih koncerata naplaćuje zakupnina, dok za jedan koncert nije bila ugovorena naknada. Pravilnikom nisu jasno određeni kriteriji na temelju kojih se dodjeljuje dvorana na korištenje bez naknade, zamjerka je revizora.
Od 2009. do 2014. godine naplaćeno je 665.756 kuna zakupnine, a nenaplaćeni iznos je 62.215 kuna. Ugovorena zakupnina koja nije obračunata iznosi 83.500 kuna.
U promatranom razdoblju, Sportska zajednica je zaključila s raznim zakupnicima 12 ugovora o zakupu dvorane. Ukupno ugovorena vrijednost zakupa iznosi 335.000,00 kn i odnosi se na devet ugovora za komercijalno korištenje te jedan ugovor na korištenje javne površine ispred dvorane (parkirališta) i prostorije u dvorani. Prema ugovoru iz rujna 2011., dvorana je zakupljena za organiziranje glazbeno zabavnog koncerta bez naknade, a u ugovoru iz prosinca 2012. dvorana je, zajedno s drugom dvoranom, zakupljena za organiziranje rukometnog turnira te je utvrđena cijena zakupa po satu, ali ne i ugovorena vrijednost. Kod zakupa dvorane za održavanje tri koncerta i jednog sajma u 2009. i 2011., zakupnina je obračunana i naplaćena za 53.000,00 kn manje od ugovorene, dok za koncert održan tijekom 2010. nije obračunana ni naplaćena zakupnina ugovorena u iznosu 30.000,00 kn. Također, u pojedinim slučajevima je navedeno da će se, uz zakupninu, obračunati troškovi vode i struje, što nije učinjeno.
Osim već spomenutih primjedbi, Državni ured za reviziju je u cilju učinkovitog upravljanja i korištenja dvorane predložio utvrditi strategiju promidžbe dvorane u cilju optimalnog iskorištenja kapaciteta te ostvarivanja većih financijskih sredstava za poslovanje Sportske zajednice kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetnu realizaciju svih potreba sporta u Gradu.
Sugestije revizora Gradu:
Prije donošenja odluke o projektima koji se financiraju iz proračunskih sredstava Grada, potrebno je izraditi studiju isplativosti odnosno opravdanosti ulaganja kojom bi se odredili svrha i ciljevi projekta, izradio plan i dinamika ulaganja, utvrdili izvori financiranja, izradila financijska analiza te odredili očekivani rezultati ulaganja. S obzirom da od 2009. do konca 2013. Grad posluje s manjkom koji na koncu 2013. iznosi 57.654.693,00 kn i čini 45,9 % ukupnih prihoda proračuna Grada u 2013., te s obzirom da Grad putem plaćanja zakupa dvorane u godišnjim iznosima od 7.800.000,00 kn do 16.000.000,00 kn otplaćuje kreditne obveze Društva kojima je financirana izgradnja dvorane, predlaže se izraditi prijedlog mjera za otplatu drugog kredita (46.000.000,00 kn), koji je vezan uz prodaju zemljišta u vlasništvu Grada, a rok za otplatu je listopad 2018.
Sugestije revizora Gradu i Sportskoj zajednici:
  • Posebno urediti upravljanje dvoranom te donijeti plan upravljanja koji bi sadržavao: provođenje programa javnih potreba u sportu Grada, plan održavanja priredbi, sajmova, izložbi i sličnih manifestacija, zaključivanje ugovora o korištenju i kontrolu korištenja dvorane, zaštitu i osiguranje imovine, plan održavanja, te izvore financiranja upravljanja dvoranom.
  • U cilju učinkovitijeg financiranja upravljanja dvoranom, sastaviti plan financiranja svih troškova upravljanja po godinama do konca otplate kredita te planirati i druge izvore financiranja.
  • Jasnije odrediti kriterije, odnosno utvrditi manifestacije za koje se dvorana dodjeljuje bez naknade.
  • U cilju povećanja prihoda od zakupnina i vodeći računa o javnim potrebama u sportu Grada, donijeti plan komercijalnog korištenja dvorane na način da se odredi način provođenja plana, osobe zadužene za pojedine postupke (postupak ugovaranja zakupa, kontrola postupka ugovaranja i ostvarenja ugovora), ostvarenje prihoda uz racionalizaciju troškova, odrediti jasne kriterije davanja na korištenje, te kriterije za obračun cijene zakupa dvorane.
  • Kako Grad i Sportska zajednica ne ostvaruju dovoljne prihode za pokriće troškova međunarodnih manifestacija, a Hrvatski olimpijski odbor na temelju ugovora o članstvu financira troškove koji ne predstavljaju javnu potrebu u sportu, predlaže se prije zaključenja sličnih ugovora analizirati njihovu potrebu i opravdanost.
  • U cilju učinkovitog upravljanja i korištenja dvorane, predlaže se utvrditi strategiju promidžbe dvorane u cilju optimalnog iskorištenja kapaciteta te ostvarivanja većih financijskih sredstava za poslovanje Sportske zajednice kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetnu realizaciju svih potreba sporta u Gradu.
Sugestija je revizora Sportskoj zajednici da obračunava i naplaćuje zakupninu i druge ugovorne naknade u skladu sa zaključenim ugovorom, a poduzeću Parentium da, u cilju smanjenja troškova upravljanja dvoranom, te smanjenja nepotrebne potrošnje energije i emisije štetnih stakleničkih plinova u atmosferu, poduzme mjere i radnje za uspostavu i provođenje sustavnog i kontinuiranog upravljanja energijom u dvorani te dobivanje sredstava iz fondova Europske unije za povećanje energetske učinkovitosti.
Sva su tri subjekta prihvatila nalaze u preporuke Državnog ureda za reviziju. (dp)
Preuzimanje: [dok1]
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti