Dječji vrtići i jaslice 'Radost' Poreč zapošljavaju pedagoga na neodređeno vrijeme

Lokalno
02.07.2018 08:52
D. Požarić
1
1
Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice "Radost" Poreč objavilo je natječaj za prijem radnika za radno mjesto pedagoga na neodređeno, puno radno vrijeme, za rad u Predškolskoj ustanovi Radost Poreč.
Uvjeti za prijem u radni odnos:
 • visoka stručna sprema, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar struke;
 • položen stručni ispit ili obvezu polaganja u roku od godinu dana od stečenih uvjeta za polaganje;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 • životopis;
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariju od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97, 107/07 i 94/13);
 • dokaz o radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih;
 • izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu: Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice "Radost" Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom "Prijava na natječaj za pedagoga".
Rok za dostavu prijava na natječaj je 11.07.2018. godine.
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnik dužan je priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od pet mjeseci.
Natječaj je objavljen od 02.07. do 11.07. 2018. godine. (dp)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti