Adriaplus d.o.o. raspisao javno nadmetanje za sanaciju odlagališta Košambra

Gospodarstvo
10.11.2004 00:00
Izvor: Grad Poreč/dp
D. Požarić
«ADRIAPLUS» d.o.o. na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine», broj 117/01) objavljuje


JAVNO NADMETANJE br. 04-23-13202


1.
a) Naručitelj: Gradsko komunalno poduzeće «ADRIAPLUS» d.o.o.
b) Sjedište: Poreč, Mlinska 1
c) Telefon/telefax: 052/431-003 ; 052/451-050
d) Matični broj naručitelja: 01686461


2.
a) Vrsta i opseg radova: sanacija i izgradnja odlagališta Košambra prema dokumentaciji za nadmetanje.

b) Nuđenje predmeta nabave: - cjelokupan predmet nabave

c) Podaci o namjeni radova kada sadrže izradu projekta - Sanacija i izgradnja odlagališta Košambra.

3. Mjesto izvršenja radova – odlagalište Košambra.

4. Zabranjene su inačice (varijante) i alternativne ponude.

5. Početak i rok završetka radova: siječanj 2005. – prosinac 2009, prema dokumentaciji za nadmetanje

6. a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

«ADRIAPLUS» d.o.o.
Mlinska 1
52 440 Poreč

b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje:
- Dokumentacija za nadmetanje može se podići svakim radnim danom (osim subote) od 9,00 do 12,00 u poduzeću «Adriaplus» d.o.o., Mlinska 1, Poreč , uz predočenje uplatnice o uplati iznosa od 2.000,00 kn u korist računa broj 2500009-1101067957, poziv na broj 500..

7

a) Rok za dostavu ponuda je 09.12.2004. do 12,00 sati.

b) Ponude se šalju u dvostrukim omotnicama na adresu:

ADRIAPLUS» d.o.o.
Mlinska 1
52 440 Poreč

uz naznaku «PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE – SANACIJA I IZGRADNJA ODLAGALIŠTA «KOŠAMBRA» - NE OTVARAJ».

Ponude koje naručitelj zaprimi poslije roka za podnošenje ponuda neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

c) Ponude se dostavljaju na hrvatskom jeziku.

8. a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta.

b) Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda je dana 09.12.2004. u 12,00 sati u «ADRIAPLUS» d.o.o., Mlinska 1, Poreč.

9. Jamstvo za ponudu: ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ponudu određenu dokumentacijom za nadmetanje.

10. Uvjeti i način plaćanja: prema dokumentaciji za nadmetanje.

11. Zajedničku ponudu mogu podnijeti dva ili više ponuditelja, te moraju dostaviti dokaze o pojedinačnoj i zajedničkoj sposobnosti, te navesti imena i potrebnu stručnu spremu odgovornih osoba za izvršenje nabave.

12. Način dokazivanja sposobnosti: u skladu sa uputama za nadmetanje.

13. Rok valjanosti ponude je minimalno 90 dana od otvaranja ponude.

14. Kriterij za odabir:
- cijena
- redukcija količine postojećeg otpada
- redukcija količine novog otpada

sustav vrednovanja prikazan je u tabeli vrednovanja ponuda koja je sastavni dio dokumentacije.

15. Potrebne ostale informacije:

Naručitelj zadržava pravo poništenja javnog nadmetanja ili odbijanje svih ponuda bez obveza prema ponuditeljima, te ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima glede troškova u vezi s sudjelovanjem u javnom nadmetanju.
_
16. Broj i datum prethodne obavijesti: _______

17. Datum slanja zahtjeva «Narodnim novinama»: Ovaj poziv za javno nadmetanje poslan je telefaksom dana 03.11.2004.

18. Datum primitka zahtjeva u «Narodnim novinama» je 03.11.2004.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti